Испанска възхвалителна форма
Enforex

Превъзходната форма по дефиниция е форма на съществителното, прилагателното или наречието, които показват качества в тяхната крайна форма, като например "наистина красив ", колата е "най-бързата" или храна е "най-вкусната".

Превъзходните форми в испанския могат да бъдат организирани в две категории: относително и абсолютно превъзходни форми.

Относително превъзходни форми в испанския

Относителната превъзходна степен се използва, за да опише глагола в сравнение с по-голяма група. В английския например, относителната превъзходна степен се формира, използвайки думи като "most" (Пример: most intelligent) и "least" пред прилагателните или добавяне на окончанието "-est" в края на прилагателните (Пример: fastest).

 • That's the least expensive shirt in the store.(Това е най-евтината кола)
 • He is the smartest boy in the class. (Той е най-умното момче в клас)

В испанския относителната превъзходна форма се формира, използвайки следната конструкция:

определителен член + съществит. + mas/menos + прилагателно+ de

 • Пример 1: Това е най-евтината риза в магазина.
Опред. член Съществит. име mas/menos
Прилагат. име de
По голяма група
Eslacamisamenoscaradela tienda.
 • Пример 2: Той е най-умния ученик в клас.
Опред. членСъществит. име mas/menos
Прилагат. имеde
По голяма група
Eselestudiantemásinteligentedela clase.

Абсолютна превъзходна форма в испанския

Абсолютната превъзходна форма се използва, за да се опише съществително, но за разлика от относителната форма, абсолютната не се използва, за да опише качество на съществително спрямо по-голяма група .

В испанския абсолютната превъзходна форма се формира по един от трите начина. Всеки, от които с по-силно значение от предходния.

 • muy (много) + прилагателно
  • Es muy grande. = Той е много голям.
 • sumamente (изключително) + прилагателно
  • Es sumamente grande. = Той е изключително голям.
 • Прилагателно + окончание -ísimo/-ísima/-ísimos/-ísimas
  • Es grandísimo. = Той е иключително и ненадминато голям.
-->