Испански съществителни
Enforex

Също както в английския, съществителните в испанския обозначават хора, места, предмети и понятия. Например:

  • Лице: момиче, баща, доктор,
  • Място: къща, Китай, планина
  • Предмет: компютър, фотография, кафе
  • Понятия: щастие, интелект

За разлика от английските всички съществителни в испанския са или в мъжки или в женски род. Тази концепция може да изглежда объркваща, но много езици притежават същия модел на функциониране. Как може да познаем дали съществителното е в мъжки или женски род? За щастие съществителните издават някои малки тайни.

Испански съществителни: Мъжки или женски род?

Докато всяко правило има изключения най-общо казано може да определим дали дадено съществително е от мъжки или женски род като се вгледаме в самото съществително и в окончанието му. Съществителните, които са в мъжки род (мъж, вестникар ) се предхождат от мъжки определителен член. Същият модел следват женските съществителни (жена, тигрица, момиче и т.н.) предхождани от женски определителни членове (la, las, una, unas).

Окончания на испанските съществителни
Винаги може да определите род на съществителното просто, вглеждайки се в думата и нейното окончание. Въпреки че има изключения към всяко едно правило, някои окончания като (-a, -ción, -sión, -ad, -ez) индикират съществителни от женски род, докато други като (-o,-ma) предопределят мъжкия род. Виж примерите по-долу:

Думи със следните окончания са почти винаги от женски род:

Окончания : Пример:
-ala vaca (крава), la cerveza (бира)
-ción / -sión la imaginación (въображение), la tensión (напрежение)
-adla verdad (истина), la realidad (реалност)
-ezla niñez (детство), la estupidez (глупост)

Думи със следните окончания са почти винаги от мъжки род:

Окончания: Пример:
-oel barco (лодка), el soldado (войник)
-mael programa (програма), el sistema (система)
-всички др. съгласни el pan (хляб), el fútbol (футбол)
-->