Повелително наклонение
Enforex

Испанското повелително наклонение, или познатите като императиви, са глаголни форми, използвани, за да се обърнем към някого или да дадем заповед за нещо. Имайки предвид тяхната природа, заповедите в испанския са почти винаги във второ лице единствено и множествено число (tú, vosotros).

Когато формираме императивните форми, глаголите имат различно спрежение, зависещо от три фактора:

  • Неофициален или официален
  • Положително (направи нещо) или негативно (не прави нещо)
  • Единствено число (даване на заповед към един човек) или множествено (повече от един човек)

Неформални заповеди - Положителни & Отрицателни

Заповедите се срещат почти винаги в неформалната реч и се използват, когато се обръщаме към приятели, членове на семейството, деца, колеги и т.н.

Положителни tú заповеди

Положителната заповедна форма "tú" (ти) се запомня относително лесно, тъй като тя почти винаги е идентична с трето лице единствено число на формата за сегашно време в испанския. По този начин се изпуска само окончанието "-r" от инфинитива и създаме заповедната форма! Единственото изключение е при глаголите с окончание "-ir", в които случаи окончанието се променя от i на e. Например:

Окончание глагол ИнфинитивЗаповедна форма Пример
-arhablar
(говоря)
hablaHabla conmigo.
(Говори с мен .)
-erleer
(чета)
leeLee el libro.
(Прочети книгата.)
-ircubrir
(покривам)
cubreCubre la olla.
(Покрии тенджурата .)

Това е случая с повечето "правилни" глаголи, т.е глаголите, които следват общите правила. Съществуват няколко испански глагола, които притежават специални форми, когато се употребяват в положителна заповедна форма tú . Ето и някои от най-често използваните:

Глаголtú заповедна форма
(Положителна)
Пример
decir
(казвам)
diDime cuántos años tienes.
(Кажи ми на колко години си.)
hacer
(правя)
hazHaz la cama.
(Направи леглото)
ir
(отивам)
veVete.
(Махни се )
poner
(слагам, поставям)
ponPonlo en mi habitación.
(Сложи го в стаята ми)
salir
(излизам, напускам)
salSal de aquí.
(Излез оттам)
ser
(да бъда)
Sé un buen chico.
(Бъди добро момче.)
tener
( имам)
tenTen cuidado.
(Бъди внимателен)
venir
(идвам)
venVen a mi casa.
(Ела вкъщи)

Отрицателни tú заповеди

За да формирате негативните форми на заповедната форма (не прави това, не тичай и т.н), се използва формата tú на сегашното подчинително наклонение.

Тук са няколко примери за неформални негативни императивни форми, използвайки същите глаголи от по-рано (hablar, leer и cubrir) .

Окончание глагол Инфинитивtú заповеди
(отрицателна)
Пример
-arhablar
(говоря)
no hablesNo hables conmigo.
(Не говори с мен.)
-erleer
(чета)
no leasNo leas el libro.
(Не чети книгата.)
-ircubrir
(покривам)
no cubrasNo cubras la olla.
(Не покривай тенджерата.)

Формални заповедни форми - положителни и негативни

Официалните заповедни форми в испанския, които се използват, за да бъдем учтиви или да изразим уважение, когато се обръщаме към някого се формират от трето лице (usted) на сегашно подчинително наклонение. Това правило се отнася, както за положителните, така и за отрицателните заповедни форми.
*** Научете как да спрегнете глаголите в подчинително наклонение: Подчинително наклонение в испанския

Например:

Глаголни окончания ИнфинитивОфициални заповеди
(положителни)
Официални заповеди
(отрицателни)
-arhablar
(говоря)
Hable.
(говори)
No hable.
(не говори.)
-erleer
(чета)
Lea.
(чети)
No lea.
(не чети)
-ircubrir
(покривам)
Cubra.
(покрии)
No cubra.
(не покривай.)
-->