Минало причастие в испанския
Enforex

Испанските минали причастия са полезни думи, които могат да бъдат използвани като част от глаголите или прилагателните.

Формиране на минало причастие

В английския миналото причастие се формира като се добави "-ed" в края на глагола. Например:

Глагол
Минало причастие
select
selected

В испанския миналото причастие се формира като се добави "-ado" към корена на глагола, завършващ на "-ar" или чрез добавяне на "-ido" към корена на глагола завършващ на "-er" и "-ir". Например:

Глагол
Корен на глагола
Минало причастие
-ar глагол
seleccionar
(избирам)
seleccion-
seleccionado
-er глагол
poder
(мога)
pod-
podido
-ir глагол
mentir
(лъжа)
ment-
mentido

Неправилни минали причастия в испанския

В испанската граматика почти всяко правило има своите изключения, това се отнася и до миналите причастия. В испанския съществуват няколко неправилни минали причастия, което означава че те не следват гореспоменатите правила за формиране.

Някои от неправилните минали причастия в испанския са :

глаголминали причастия
abrir
(отварям)
abierto
(отворен)
escribir
(пиша)
escrito
(написан)
cubrir
(покривам)
cubierto
(покрит)
decir
(казвам)
dicho
(казан)
hacer
(правя)
hecho
(направен)
morir
(умирам)
muerto
(умрял)
poner
(слагам)
puesto
(сложен)
romper
(чупя)
roto
(счупен)
satisfacer
(задоволявам)
satisfecho
(задоволен)
ver
(виждам)
visto
(видян)

Неправилни минали причастия в перфектните времена

Перфектните времена в испанския се формират от спрегнатата форма на глагола "haber" последвана от минало причастие .

Английски
to have

+
мин.причастие
I have created.
Испански
haber
+
мин.причастие
He creado.

В гореспоменатия пример, "creado" е миналото причастие в испанския, точно както "created" е миналото причастие в английския.

***Научи повече за перфектните времена: Испански перфектни времена

Испански минали причастия като прилагателни

Много минали причастия могат да се използват като прилагателни, за да опишем хора, места, предмети, ситуации и т.н. Когато използваме минали причастия като прилагателни, трябва да мислите за тях като испански прилагателни и да ги поставяте в такава форма, че те да поясняват съществителните имена (единствено или множествено числи, мъжки или женски род).Когато се използват със съществителни в множествено число те придобиват окончание -s, когато ги използваме със съществителни в женски род се добавя окончание -aс и т.н.

Ето няколко примера на минали причастия превърнати в прилагателни .

глагол

минало причастие

прилагателнопример
despertar
(събуждам)
despierto
(буден)
м.р, ед.ч despiertoEl hombre está despierto.
(Човека е буден)

poner
(слагам,
поставям)

puesto
(поставен)
ж.р, ед.ч puesta

La mesa está puesta.
(Масата е готова.)

cerrar
(затварям)
cerrado
(затворен)
м.р, мн.ч cerradosLos restaurantes están cerrados.
(Ресторантът е затворен.)
abrir
(to open)
abierto
(отворен)
ж.р, мн.ч abiertas

Las puertas están abiertas.
(Вратите са отворени)

-->