Испански предлози
Enforex

Предлозите свързват съществителни, местоимения и фрази с други думи в изречението, обикновено показващи взаимовръзката на съществителните имена във времето и пространството в сравнение с останалата част на изречението. Например:

  • "Книгата е под масата."
    • Предлогът "под,", показва пространствената взаимовръзка на книгата с масата.
  • "Тя чете списанието по време на клас "
    • Предлога "по време на " показва временна връзка между четенето на списания и часовете в училище.

Често, употребявани прости предлози

aкъм, в
anteпред, в присъствието на
bajoпод
conс
contraсрещу
de от
desdeот, тъй като
duranteпрез
enв, във
entreмежду
exceptoс изключение на , но
haciaкъм
hastaдоколкото, докато, до
paraза, за да
porза, през, от
segúnспоред
sinбез
sobreнад, за
trasслед

Често, употребяване предложни фрази

conforme a в съгласие с
contrario a срещу
frente a пред, срещу
junto a близо до
respeto a по отношение на
acerca de за, отнасяйки се до
además de освен това
alrededor de около
antes de пред (във времето)
cerca de близо до
debajo de под
delante de пред
dentro de вътре, във
después de след (за време)
detrás de след, зад (място)
encima de над
enfrente de пред
fuera de извън
a causa de поради, заради
a fin de за да
a pesar de въпреки че
al lado de до, в близост
en cuanto a по отношение на, що се отнася до
en lugar de вместо
en vez de вместо
-->